HNF2B
LOCUS IDNA
GENE_SYMBOLHNF2B
GENE NAMENA
SYNONYMNSNA
CHROMOSOMENA
HOMOLOGENE IDNA
GENE SUMMARY
NA