PKC
LOCUS IDNA
GENE_SYMBOLPKC
GENE NAMENA
SYNONYMNSNA
CHROMOSOMENA
HOMOLOGENE IDNA
GENE SUMMARY
NA